Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van het bedrijf waarop de wetten van het Verenigd Koninkrijk van toepassing zijn.

Het bedrijf zal een aanvraag verwerken volgens de eisen en verzoeken van de klant en is niet verantwoordelijk voor onjuiste informatie die wordt verstrekt. Het bedrijf zal alles in het werk stellen om binnen de gestelde tijd het juiste visum te verkrijgen. Het bedrijf is echter niet verantwoordelijk voor het volgende op de ambassade; Weigering om het visum af te geven, Weigering om de aanvraag te accepteren, Afgifte van een onjuist visum, Vertraging in de verwerking van het visum.

Als het bedrijf een van de bovenstaande zaken heeft veroorzaakt door een fout of nalatigheid, dan is de aansprakelijkheid van het bedrijf strikt beperkt tot de kosten van een vervangend visum of terugbetaling van alle betaalde kosten en het bedrijf kan geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor gevolgschade, zoals, maar niet beperkt tot: gederfde winst/inkomsten, verloren vliegtickets.

Annuleringsrecht

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en UK Visas and Immigration (UKVI) beginnen direct na indiening met de verwerking van uw UK ETA-aanvraag. Het is daarom niet mogelijk om een aanvraag in te trekken als deze eenmaal is ingediend.

Zodra u uw aanvraag online of telefonisch bij ons hebt ingediend, wordt aangenomen dat u ermee hebt ingestemd dat wij uw aanvraag onmiddellijk in behandeling kunnen nemen en onze service kunnen verlenen, en door in te stemmen met deze Algemene voorwaarden geeft u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming. Als gevolg hiervan heb je geen recht op annulering onder de Consumer Contracts (Information, Cancellation and Additional Charges) Regulations 2013. Dit komt omdat u volgens artikel 36, lid 1, onder a) en artikel 37, lid 1, onder a) uw recht op annulering verliest als u ermee instemt dat wij de diensten binnen de annuleringstermijn kunnen gaan leveren.

Eigendom

Deze website uk-eta.com is eigendom van en wordt beheerd door sweet startup ltd. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, bezoek of gebruik deze site dan niet.

Gebruiksbeperkingen

U mag deze site of de diensten die op of via deze site worden aangeboden niet voor persoonlijk gewin gebruiken en u mag de diensten of informatie (noch enige wijziging, aanpassing of analyse daarvan) die op of via deze site beschikbaar is, niet verkopen of aan derden verstrekken of er anderszins profijt van trekken.

Beveiliging

We behouden ons het recht voor om van tijd tot tijd: (a) zonder voorafgaande kennisgeving nieuwe en/of aanvullende beveiligingsmaatregelen wijzigen en/of invoeren; (b) de beschikbaarheid van deze site tijdelijk intrekken en/of beperken voor individuele personen; en (c) alles doen wat wij nodig achten om de veiligheid en integriteit van deze site en de informatie in de databases van deze site te waarborgen.

Nauwkeurigheid en site-inhoud

We gebruiken redelijke vakkundigheid en zorgvuldigheid bij het samenstellen van de informatie die toegankelijk is op en via deze site. Bepaalde informatie kan echter zijn verzameld en/of aan ons zijn verstrekt door een derde partij die geen lid is van ons netwerk. uk-eta.com aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid van enige informatie die is verkregen van een dergelijke derde partij. Bovendien kunnen fouten en weglatingen in de informatie die toegankelijk is op en via deze site het gevolg zijn van een aantal factoren die inherent zijn aan elk internetgerelateerd systeem en waarover wij redelijkerwijs geen controle hebben. Informatie kan bijvoorbeeld worden beïnvloed door machine-, software- of operatorfouten of storingen in verband met gegevensoverdracht. Met het oog hierop wordt de informatie verstrekt “zoals ze is” en moet u altijd proberen de nauwkeurigheid van de informatie die u van deze site hebt verkregen te controleren voordat u erop vertrouwt.

Dit is een dynamische site en daarom kunnen de inhoud en het uiterlijk van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Beperkte licentie en eigendom

Er wordt u een beperkte licentie verleend om de materialen op deze site te downloaden naar een pc en om een hardcopy van deze materialen af te drukken, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat alle auteursrecht-, handelsmerk- en andere eigendomsvermeldingen intact worden gelaten.

Tenzij uitdrukkelijk en specifiek toegestaan in deze gebruiksvoorwaarden, is elke vertaling, heruitzending, verspreiding of ander gebruik van het materiaal op deze site en in de databases op een andere internetsite of andere media ten strengste verboden. Het is ook verboden om: (a) het framen van deze site of een deel ervan op een andere site; of (b) het spiegelen van deze site op een andere server; of (c) het gebruik van geautomatiseerde schermopname- of schermschraaptechnologieën om informatie van welke aard dan ook van deze site te verkrijgen.

De toekenning van deze beperkte licentie is afhankelijk van uw instemming met en naleving van al deze gebruiksvoorwaarden.

Software (indien van toepassing) die vanaf deze site kan worden gedownload, is eigendom van of in licentie gegeven aan ons. U mag dergelijke software alleen gebruiken in overeenstemming met de eindgebruikerslicentie die bij die software hoort of, als er geen dergelijke licentie is; u krijgt een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de genoemde software te gebruiken voor het gebruik van deze site in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden.

Alle auteursrechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten en eigendomsrechten van welke aard dan ook met betrekking tot deze site (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, die met betrekking tot de inhoud, branding en de diensten, software en alle andere materialen die op en via de site beschikbaar worden gesteld) die niet aan u zijn verleend in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden, zijn hierbij uitdrukkelijk voorbehouden aan uk-eta.com of, in het geval van andere merken, namen en logo’s die op deze site voorkomen, hun respectievelijke eigenaars.

Door deze site te gebruiken stemt u ermee in dat uk-eta.com de Gebruikersgegevens verwerkt en overdraagt (zowel binnen als buiten het Verenigd Koninkrijk of de EER) zoals noodzakelijk is om u deze service te verlenen en u in staat te stellen de site te gebruiken en uw ETA te ontvangen.

Disclaimer en beperking van aansprakelijkheid

(a) Behalve zoals uiteengezet in deze gebruiksvoorwaarden, worden deze site, de inhoud ervan en elk gebruik dat u ervan maakt, geleverd en toegestaan zonder enige verklaringen of garanties van welke aard dan ook, hetzij expliciet of impliciet, en wij wijzen al dergelijke verklaringen en garanties af voor zover wettelijk toegestaan. Wij garanderen niet dat de informatie op of toegankelijk via deze site adequaat, volledig, nauwkeurig of up-to-date is, noch dat de site (of een deel ervan) altijd toegankelijk, volledig functioneel of vrij van fouten en virussen is. Dienovereenkomstig stemt u ermee in dat het enige rechtsmiddel dat voor u beschikbaar is voor schending van deze gebruiksvoorwaarden, onze schending van het contract onder deze gebruiksvoorwaarden is.

(b) Behoudens paragraaf (d) hieronder, maar anders voor zover toegestaan door de wet, sluiten wij uit en zijn wij niet aansprakelijk voor alle verliezen, schade(n) en aansprakelijkheid (al dan niet veroorzaakt door onze nalatigheid) voor alle verspilde tijd, alle verlies/corruptie van gegevens, alle verlies van winst, kansen en goodwill, en alle indirecte, gevolgschade en schadevergoeding(en) voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van deze site en/of de informatie erop of enige diensten die via deze site worden geleverd, hoe dan ook ontstaan, hetzij door contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), statuut of anderszins, en zelfs als het redelijkerwijs te voorzien was of wij ons bewust waren van de mogelijkheid van dergelijk verlies/schade(n)/aansprakelijkheid.

(c) Behoudens paragraaf (d) hieronder, maar anders voor zover toegestaan door de wet, zal onze totale aansprakelijkheid hieronder met betrekking tot direct verlies en schade en andere directe aansprakelijkheid, hoe dan ook ontstaan, hetzij contractueel, door onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), statuut of anderszins, beperkt zijn tot £100 per claim of reeks gerelateerde claims.

(d) Niets in deze gebruiksvoorwaarden beperkt onze aansprakelijkheid voor:
(i) verlies of schade door overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid; of
(ii) voor een frauduleuze onjuiste voorstelling van zaken door ons of personen onder onze controle.

(e) Als u deze site als consument gebruikt, beperkt niets in deze gebruiksvoorwaarden op enigerlei wijze uw wettelijke rechten.

Scheidbaarheid

Indien een of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden op enig moment ongeldig worden bevonden door een rechtbank, tribunaal of ander forum met competente jurisdictie, of anderszins onuitvoerbaar worden verklaard, zal deze beslissing de rest van deze gebruiksvoorwaarden niet ongeldig of nietig maken. Deze gebruiksvoorwaarden worden geacht te zijn gewijzigd door dergelijke bepalingen te wijzigen of te schrappen voor zover dit nodig is om ze geldig, wettelijk en afdwingbaar te maken met behoud van hun bedoeling, of, als dat niet mogelijk is, door een andere bepaling te vervangen die geldig, wettelijk en afdwingbaar is en die materieel uitvoering geeft aan hun bedoeling. Elke ongeldige of niet-afdwingbare bepaling of bepalingen zal of zullen scheidbaar zijn van deze gebruiksvoorwaarden, zodat de geldigheid of afdwingbaarheid van de resterende bepalingen, of de geldigheid van de bepaling(en) in kwestie in een ander rechtsgebied niet zal worden aangetast.

Gehele overeenkomst

Deze gebruiksvoorwaarden vervangen alle eerdere overeenkomsten, regelingen en verklaringen (met uitzondering van die waarvoor aansprakelijkheid niet is uitgesloten) tussen ons met betrekking tot uw gebruik van deze site en vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot hetzelfde.

Wijziging van de gebruiksvoorwaarden

We kunnen deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen, aanpassen of anderszins veranderen (om veiligheids-, wettelijke of regelgevende redenen, of om updates of wijzigingen van de diensten of functionaliteit van de site weer te geven) zonder voorafgaande kennisgeving. Als u doorgaat met het gebruiken van deze site, betekent dit dat u deze gewijzigde gebruiksvoorwaarden aanvaardt en dat u ze moet lezen voordat u verder gebruikmaakt van deze site.

Over ons

Deze site wordt u ter beschikking gesteld door sweet startup ltd, 37 Warren Street, Londen, Engeland, W1T 6AD. Alle rechten voorbehouden.

Onze normale kantooruren zijn 09:00 tot 18:00 GMT op weekdagen met uitzondering van Bank Holidays.

U kunt contact met ons opnemen door ons te schrijven op het bovenstaande adres of door gebruik te maken van de functie ‘contact met ons opnemen’ op deze site.

Diverse

Deze gebruiksvoorwaarden vormen geen partnerschap, joint venture of arbeidsovereenkomst tussen u en ons en kunnen ook niet als zodanig worden beschouwd.

U mag uw rechten of verplichtingen onder deze gebruiksvoorwaarden niet overdragen, in sublicentie geven, uitbesteden of anderszins overdragen of verhandelen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Koppen in deze gebruiksvoorwaarden dienen uitsluitend voor het gemak en mogen niet in aanmerking worden genomen bij de interpretatie van deze gebruiksvoorwaarden.

Beëindiging

Wij behouden ons het recht voor om uw toegang tot deze site onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving te blokkeren als wij te goeder trouw van mening zijn dat u een van deze gebruiksvoorwaarden niet hebt nageleefd.

Rechten van derden

Niemand anders dan jij en wij hebben enig recht onder de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 om enige voorwaarde van deze gebruiksvoorwaarden af te dwingen, ongeacht of deze persoon of entiteit bij naam, als lid van een klasse of als beantwoordend aan een bepaalde beschrijving is geïdentificeerd. Om twijfel te voorkomen, zal niets in deze clausule de rechten van een toegestane verkrijger of overnemer beïnvloeden.

Toepasselijk recht

Op het gebruik van deze site en de Service is het Engelse recht van toepassing en u stemt er onherroepelijk mee in enige claim of geschil voortvloeiend uit, of in verband met deze site (en enig gebruik dat u ervan maakt of de Service en/of mogelijkheden die via de site worden aangeboden) voor te leggen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken.

Paspoort en visum

Je moet de website van Home Office of de plaatselijke Britse ambassade of het consulaat raadplegen voor deze informatie. De vereisten kunnen veranderen en je moet tijdig voor vertrek de actuele positie van de vorst controleren. Tot onze spijt kunnen we geen aansprakelijkheid aanvaarden als u de toegang tot de vlucht of tot een land wordt geweigerd omdat u niet het juiste paspoort, visum of andere documenten bij u hebt die door een luchtvaartmaatschappij, autoriteit of land worden vereist. Gezondheid: Aanbevelingen voor inentingen voor reizen kunnen op elk moment veranderen en je moet je arts raadplegen over de huidige aanbevelingen voordat je vertrekt. Gezondheidsvereisten en advies voor buitenlandse reizen voor uw vakantiebestemming vindt u op de website van de Britse overheid. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u alle aanbevolen medicatie inneemt en alle medische adviezen opvolgt met betrekking tot uw reis. U kunt meer te weten komen over hoe u toegang kunt krijgen tot NHS-diensten in Engeland als u vanuit het buitenland op bezoek komt door de betreffende NHS-informatiepagina te bezoeken.

Het gebruik van de Website en/of de Aangeboden Dienst door de Gebruiker is onder de strikte voorwaarde dat de Website en/of de Aangeboden Dienst niet wordt gebruikt voor het geven van advies en dat er niet op mag worden vertrouwd bij het nemen van een reis- of andere beslissing. De informatie op de Website en/of de Aangeboden Dienst wordt aangeboden zonder uitdrukkelijke of impliciete garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, geschiktheid voor het doel, compatibiliteit of veiligheid van onderdelen van de Website en/of de Aangeboden Dienst. Het Bedrijf garandeert niet dat de Website en de Aangeboden Dienst ononderbroken beschikbaar zijn, noch dat enige voorstelling of verklaring op de Website vrij van fouten zal zijn.

Leveringsbeleid

Meer informatie hierover kun je vinden in het leveringsbeleid.

Restitutiebeleid

Meer informatie hierover kun je vinden in het Restitutiebeleid.

Privacybeleid

Meer informatie hierover kunt u vinden in het Privacybeleid.