Inleiding

Deze Algemene Voorwaarden voor de Website die op deze webpagina zijn geschreven, beheren uw gebruik van onze website, UK-ETA.COM toegankelijk via UK-ETA.COM.

Deze Voorwaarden zijn volledig van toepassing op uw gebruik van deze Website. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met alle voorwaarden die hier worden beschreven. U mag deze Website niet gebruiken als u het niet eens bent met een van deze Algemene Voorwaarden van de Website.

Minderjarigen of personen jonger dan 18 jaar mogen deze Website niet gebruiken.

Intellectuele eigendomsrechten

Anders dan de inhoud waarvan u de eigenaar bent, bezitten UK-ETA.COM en/of haar licentiegevers onder deze Voorwaarden alle intellectuele eigendomsrechten en materialen op deze Website.

U krijgt een beperkte licentie om het materiaal op deze Website te bekijken.

Beperkingen

Je bent specifiek beperkt in al het volgende:

  • het publiceren van materiaal van de Website in andere media;
  • het verkopen, in sublicentie geven en/of anderszins commercialiseren van materiaal van de Website;
  • het publiekelijk uitvoeren en/of tonen van materiaal van de Website;
  • deze Website te gebruiken op een manier die schadelijk is of kan zijn voor deze Website;
  • deze Website te gebruiken op een manier die de toegang van gebruikers tot deze Website beïnvloedt;
  • deze Website te gebruiken in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving, of op enigerlei wijze schade te berokkenen aan de Website of aan een persoon of bedrijfsentiteit;
  • het uitvoeren van datamining, data harvesting, data-extractie of andere soortgelijke activiteiten met betrekking tot deze Website;
  • deze Website te gebruiken voor reclame of marketing.

Bepaalde delen van deze Website zijn beperkt toegankelijk voor u en UK-ETA.COM kan de toegang tot delen van deze Website verder beperken, op elk moment en naar eigen goeddunken. De gebruikersnaam en het wachtwoord die u mogelijk hebt voor deze Website zijn vertrouwelijk en u moet deze vertrouwelijkheid ook handhaven.

Uw inhoud

In deze Algemene Voorwaarden van de Website betekent “Uw Content” alle audio, video, afbeeldingen of ander materiaal dat u op deze Website wilt weergeven. Door Uw Inhoud weer te geven, verleent u UK-ETA.COM een niet-exclusieve, wereldwijde, onherroepelijke, sublicentieerbare licentie om deze te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te publiceren, te vertalen en te distribueren in alle media.

Uw Inhoud moet van uzelf zijn en mag geen inbreuk maken op de rechten van derden. UK-ETA.COM behoudt zich het recht voor om Uw Inhoud op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving van deze Website te verwijderen.

Geen garanties

Deze Website wordt aangeboden “zoals hij is”, met alle fouten, en UK-ETA.COM geeft geen verklaringen of garanties, van welke aard dan ook, met betrekking tot deze Website of de materialen op deze Website. Ook mag niets op deze Website worden geïnterpreteerd als advies aan u.

Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zal UK-ETA.COM, noch een van zijn functionarissen, directeuren en werknemers, aansprakelijk worden gesteld voor iets dat voortvloeit uit of op enige wijze verband houdt met uw gebruik van deze Website, ongeacht of deze aansprakelijkheid voortvloeit uit een contract.  UK-ETA.COM, inclusief zijn functionarissen, directeuren en werknemers, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte, gevolg- of speciale aansprakelijkheid die voortvloeit uit of op enige wijze verband houdt met uw gebruik van deze Website.

Vrijwaring

U vrijwaart hierbij UK-ETA.COM volledig van alle aansprakelijkheden, kosten, eisen, rechtszaken, schade en onkosten die op enigerlei wijze verband houden met uw schending van een van de bepalingen van deze Voorwaarden.

Scheidbaarheid

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig wordt bevonden onder enig toepasselijk recht, worden dergelijke bepalingen verwijderd zonder dat dit invloed heeft op de overige bepalingen hierin.

Variatie van voorwaarden

UK-ETA.COM mag deze Voorwaarden te allen tijde naar eigen goeddunken herzien en door deze Website te gebruiken wordt van u verwacht dat u deze Voorwaarden regelmatig doorneemt.

Opdracht

UK-ETA.COM mag zijn rechten en/of verplichtingen onder deze Voorwaarden zonder kennisgeving toewijzen, overdragen en uitbesteden. Het is u echter niet toegestaan om uw rechten en/of verplichtingen onder deze Voorwaarden toe te wijzen, over te dragen of uit te besteden.

Gehele overeenkomst

Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen UK-ETA.COM en u met betrekking tot uw gebruik van deze Website en vervangen alle voorgaande overeenkomsten en afspraken.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en Wales en u onderwerpt zich aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in Engeland en Wales voor de beslechting van geschillen.